Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

Thứ năm - 01/12/2016 20:32
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học.
 Phát huy kết quả đã đạt được trong 2 năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016- 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch tổ chức 02 cuộc thi nói trên như sau:
        
          A. Một số qui định về các Cuộc thi
  I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học  
  1. Mục đích của cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học/hoạt động giáo dục khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
 2. Nội dung của cuộc thi
Học sinh phát hiện vấn đề, xác định giải pháp và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: Hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục dân số; giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
3. Đối tượng dự thi
Thí sinh là học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT); học viên bổ túc trung học cơ sở (BTTHCS), bổ túc trung học phổ thông (BTTHPT).
4. Sản phẩm dự thi
 Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 học sinh hoặc nhóm 02 học sinh, chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng tệp không quá 10 MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I  kèm theo.
5. Tiêu chí chấm thi
          a. Mục tiêu: Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh.
          b. Nội dung: Xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
c. Thang điểm
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Vấn đề nghiên cứu Mô tả tình huống thể hiện sự rõ đòi hỏi của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết 10
Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết 5
Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của học sinh. 5
2. Thiết kế và phương pháp Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề 10
Xác định các giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề 10
Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp 10
3. Thực hiện :
Xây dựng và kiểm tra
 
Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống 10
Áp dụng các phương pháp tổng hợp và thống kê phù hợp 10
Dữ liệu thu thập đủ cơ sở cho các kết luận 10
4. Trình bày Các minh chứng khoa học được bố trí lôgic 10
Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng. 5
Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục 5
Tổng cộng 100
          II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
  1. Mục đích của cuộc thi
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học/hoạt động giáo dục và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.
2. Nội dung của cuộc thi
Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học/hoạt động giáo dục; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014).
3. Đối tượng dự thi: Giáo viên THCS, THPT; giáo viên BTTHCS, BTTHPT. 
4. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:
- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;
- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;
- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: trích đoạn video ghi một hoạt động dạy học điển hình đã được thực hiện (đoạn video được biên tập, rút gọn, dài không quá 10 phút, thể hiện được diễn biến chính của hoạt động học); ảnh chụp sản phẩm học của học sinh trong các hoạt động khác của bài học.
5. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
- Hồ sơ dạy học (trong 01 tệp nén có dung lượng không quá 30 MB).
6. Tiêu chí chấm thi
 a. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
 b. Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội
dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học/hoạt động giáo dục khác nhau  mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với nhà trường Việt Nam. 
c. Thang điểm
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Kế hoạch và tài liệu dạy học Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng 10
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh 10
Mức độ hợp lí của các phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh 10
2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập 5
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 5
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập 5
Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh 5
3. Hoạt động của học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp 10
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập 10
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 10
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 10
 
Tổng cộng 100
          B. Tổ chức cuộc thi
1. Các phòng GDĐT phát động Cuộc thi tới các trường THCS. Các trường THPT, các trung tâm GDTX phát động Cuộc thi tới toàn thể giáo viên, học sinh của đơn vị.
2. Thí sinh (hoặc nhóm thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh được tham gia 01 bài dự thi.
3. Mỗi phòng GDĐT tổ chức chấm sơ khảo và chọn từ 15 đến 50 bài dự thi cấp tỉnh gửi về Sở GDĐT; Mỗi trường THPT, trung tâm GDTX tổ chức chấm sơ khảo và chọn từ 03 đến 10 bài dự thi cấp tỉnh gửi về Sở GDĐT.
4. Sở GDĐT tổ chức chấm để lựa chọn không quá 50 bài dự thi, gửi Danh sách thí sinh dự thi và báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại địa phương về Bộ GDĐT.
5. Thí sinh tham gia dự thi phải có tài khoản do trường/trung tâm đang học tập, công tác cấp trên mạng http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; các thông tin này sẽ được dùng để in giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải.
6. Thời gian thực hiện
          a. Đối với các phòng GDĐT, các trường THPT và các trung tâm GDTX: Phát động và tổ chức cuộc thi cấp trường cho các trường, cấp huyện cho các trường THCS từ ngày 22/8/2016 đến ngày 09/01/2017.
b. Sở GDĐT: Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, tổ chức chấm bài: từ ngày 10/01/2017- 15/02/2017 và thông báo kết quả cuộc thi.
c. Trước ngày 20/3/2017 hoàn thành nộp bài dự thi cấp quốc gia, Ban tổ chức Cuộc thi cấp quốc gia sẽ công bố kết quả vào cuối tháng 5/2017.
7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi
- Các giải cấp huyện đối với THCS do phòng GDĐT ra quyết định. Trường THPT, trung tâm GDTX ra quyết định giải cấp trường;
    - Các bài dự thi cấp tỉnh là các bài dự thi đã đạt giải: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cấp cơ sở. Giáo viên có bài dự thi đoạt giải cuộc thi cấp tỉnh được cấp giấy chứng nhận của Sở GDĐT;
- Các bài dự thi cấp quốc gia là các bài dự thi đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh. Thí sinh đoạt giải trong cuộc thi cấp quốc gia được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
8. Nôp bài dự thi cấp tỉnh với  hai Cuộc thi
   Hồ sơ dự thi của học sinh và giáo viên, các đơn vị gửi về Sở GDĐT qua Phòng GDTrH (Ông Bùi Văn Thao- CV phòng GDTrH), cụ thể gồm:
-   Báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại địa phương (theo mẫu 1 đính kèm);
-  Bản in từng bài dự thi, kèm theo video, vật dụng …..và danh sách giáo viên, học sinh tham dự;
      - Danh sách tổng hợp thí sinh dự thi, tên đề tài dự thi, lĩnh vực,... thực hiện theo Hướng dẫn ở Mẫu 2 kèm theo công văn này;
      - Thời gian nạp bài thi về Sở từ ngày 10/01/2017 đến ngày 15/01/2017. Những
bài thi nộp không đúng thời hạn trên sẽ không được dự thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH, số điện thoại 0983138636) để được hướng dẫn giải quyết;
Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương phát động, tổ chức, triển khai thực hiện đúng tiến độ, đồng thời động viên học sinh và giáo viên tích cực tham gia hai cuộc thi trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Phòng GDTX (để phối hợp);
- Lưu: VT, GDTrH.
 
                KT GIÁM ĐỐC
                       P. GIÁM ĐỐC
                      
                             (Đã kí)
 
                          Lê Văn Hoa
 
                                                                                        

Phụ lục I
Cấu trúc bài viết dự thi Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn
 để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
(Kèm theo công văn số 1619 / SGDĐT- GDTrH  ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
          A/ Trang bìa
          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................
          - Trường/trung tâm .........................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
          - Điện thoại:.....................................................................................
          - Email:............................................................................................
          - Thông tin về thí sinh (hoặc nhóm không quá 02 thí sinh):
          1. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................
          2. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................
          B/ Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế- xã hội./.

Phụ lục II
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
(Kèm theo công văn số 1619 / SGDĐT-GDTrH  ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
 
          - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................
          - Trường/trung tâm .......................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
                   Điện thoại:...........................; Email:....................................
          - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 02 giáo viên):
          1. Họ và tên......................................................................................
                   Ngày sinh...................................                Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
          2. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................       Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
 

Phụ lục III
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
(Kèm theo công văn số 1619 / SGDĐT-GDTrH  ngày19 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
 
          1. Tên hồ sơ dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của bài học
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.
4. Ý nghĩa của bài học
Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học của bài học.
6. Tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm học tập của học sinh qua bài học./.
 
 
 
 

Mẫu 1
 
……………………….
ĐƠN VỊ: ……………
 
 
 
 
     Số: …   /BC-…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 
 
 
                        ……, ngày  …  tháng …  năm 201…
 
BÁO CÁO
Kết quả Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
 
I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn
        1. Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi: Số QĐ, ngày… tháng… năm… ban hành, Họ tên Trưởng Ban tổ chức…, tổng số thành viên...
          2. Thời gian tổ chức: Từ ngày…. Đến ngày…….
          3. Số học sinh tham gia....; Số bài dự thi cấp trường, cấp huyện (đối với phòng GDĐT); Số chủ đề tham gia dự thi.....
          4. Kết quả: số bài đoạt giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.
          5. Đánh giá chung
          a) Ưu điểm:.........
          b) Tồn tại:..........
          c) Đề xuất, kiến nghị.......
II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
        1. Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi: Số… QĐ, ngày... tháng... năm... ban hành, Họ tên Trưởng Ban tổ chức..., tổng số thành viên.... (có thể cùng QĐ như mục I).
          2. Thời gian tổ chức: Từ ngày…. đến ngày…….
          3. Số giáo viên tham gia; số bài dự thi cấp trường, cấp huyện (đối với phòng GDĐT); Số chủ đề tham gia dự thi.
          4. Kết quả: số bài đoạt giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.
          5. Đánh giá chung
          a) Ưu điểm:
          b) Tồn tại:
          c) Đề xuất, kiến nghị.
 
 
Nơi nhận: ……………… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
 
 
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
Mẫu 2
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỰ THI
CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
VÀ CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
1. HƯỚNG DẪN NHẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
Bước 1: Truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tại địa chỉ: www.thanhhoaedu.vn
Bước 2: Vào mục LMTHTHCS đối với các phòng GD&ĐT, hoặc LMTHTHPT đối với các trường THCS và THPT, và các trường THPT.
Bước 3: Vào mục Tài khoản\Đăng nhập
Chú ý:
     - Tên đăng nhập:
          + Đối với các phòng GD&ĐT có dạng: PTenHuyen (Viết liền không dấu, chữ cái đầu viết hoa)
                   Ví dụ: PBaThuoc, PSamSon,...
          + Đối với các trường THPT có dạng: thpttentruong (viêt liền không dấu, chữ thường)
                   Ví dụ: thptbathuoc3, thpt4thoxuan, thptdtnt, thptlamson,...
          + Đối với các trường THCS và THPT có dạng: c23tentruong
                   Ví dụ: c23thongnhat, c23nghison,...
     - Mật khẩu: ngầm định ban đầu là “123” (gồm 3 ký tự chữ số 123).
     - Các đơn vị sau khi đăng nhập, vào mục Tài khoản\Đổi mật khẩu để tiến hành đổi mật khẩu nhằm bảo mật tài khoản.
Bước 4: Vào mục Liên môn\Đăng ký dự thi hoặc Tích hợp\Đăng ký dự thi tiền hành nhập thông tin đăng ký dự thi của đơn vị.
Chú ý:
     - Với những đề tài chỉ có một tác giả, thì họ tên người thứ 2 để trống (Không nhập)
     - Sau khi nhập xong toàn bộ hồ sơ (đơn vị cần tiến hành kiểm tra các thông tin đảm bảo chính xác)  chọn mục Xem/In danh sach để in danh sách đăng ký dự thi.
     - Mọi khó khăn, vướng mắc khi nhập hồ sơ đăng ký dự thi liên hệ về Sở  giáo dục để được hỗ trợ qua ông Dương Đình Sĩ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học điện thoại 0912980656 hoặc 0967980656.
2. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ VỀ SỞ
     Hồ sơ dự thi của các đơn vị nộp về Sở gồm: danh sách đăng ký dự thi (được in từ hệ thống như hướng dẫn ở mục 1) và các hồ sơ khác theo hướng dẫn tại công văn số 1619/SGDĐT-GDTrH ngày 19/08/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được sắp theo thứ tự của danh sách đăng ký dự thi.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây