Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và Trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2020-2021

Thứ năm - 21/05/2020 17:20
       UBND TỈNH THANH HOÁ
       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1382/SGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và Trung học phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2020-2021
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 19 tháng 5 năm 2020
 
                 Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, THCS&THPT;
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
 
Thực hiện Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) ban hành theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011; Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, Sở GDĐT Thanh Hóa hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT DTNT năm học 2020-2021 như sau:
I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP VÀ THPT DTNT
1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
2. Ngày thi, môn thi, hình thức thi, đề thi
a) Ngày thi: 17 và 18 tháng 7 năm 2020.
b) Môn thi: Học sinh thi 3 môn: Ngữ văn và Toán học (tính điểm hệ số 2); môn Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1).
c) Hình thức thi: Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận.
d) Đề thi: Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành. Cấu trúc đề thi thực hiện theo quy định tại Công văn số 929/SGDĐT-GDTrH, ngày 10/04/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.
Đề thi được in tới từng thí sinh.
3. Lịch thi
Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho TS Giờ bắt đầu làm bài
17/7/2020 Sáng Toán học 120 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
Chiều Ngữ văn 120 phút 13 giờ 55 14 giờ 00
18/7/2020 Sáng Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
 
4. Đối tượng và điều kiện dự thi
a) Thi vào lớp 10 THPT
- Học sinh đúng độ tuổi quy định; có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện hành;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thanh Hóa. Nếu học sinh có hộ khẩu ở tỉnh ngoài thì Giám đốc Sở GDĐT sẽ xem xét, quyết định.
            b) Thi vào lớp 10 THPT DTNT
- Học sinh người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.
- Học sinh người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú ở vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc được UBND tỉnh quy định.
- Trường THPT DTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành;
- Học sinh đúng độ tuổi quy định; có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện hành;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thanh Hóa; nếu học sinh có hộ khẩu ở tỉnh ngoài thì Giám đốc Sở sẽ xem xét, quyết định.  
5. Đăng ký dự thi
a) Thi vào lớp 10 THPT
- Mỗi học sinh được đăng ký và dự thi tại 01 trường THPT công lập trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú (lưu ý học sinh chọn trường phù hợp với khu vực địa lý theo hướng dẫn của UBND các huyện, thị xã, thành phố và phù hợp với năng lực của mình).
- Thí sinh nạp hồ sơ tại trường THPT công lập nơi thí sinh đăng ký dự thi.
b) Thi vào lớp 10 THPT DTNT
Học sinh là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng học tại 01 trong 02 trường THPT DTNT Tỉnh hoặc THPT DTNT Ngọc Lặc. Đơn dự thi được đăng ký 02 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 xét vào học tại 01 trong 02 trường THPT DTNT, nguyện vọng 2 xét vào học tại 01 trường THPT theo địa bàn cư trú.
Thí sinh nạp đơn đăng ký tại phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố hoặc trường THPT DTNT nơi đăng ký nguyện vọng, dự thi tại trường THPT trung tâm của huyện, thị xã, thành phố và được xếp phòng thi riêng (thí sinh ở thành phố Thanh Hoá đăng ký vào trường THPT DTNT sẽ thi tại trường THPT Hàm Rồng).
Trường THPT DTNT tập hợp toàn bộ hồ sơ thí sinh dự thi vào trường, lập danh sách thí sinh từng huyện và gửi về trường THPT trung tâm (xem Phụ lục 1) của mỗi huyện; đồng thời lập danh sách nguyện vọng 2 của thí sinh gửi về từng trường mà thí sinh đăng ký. Trường THPT trung tâm mỗi huyện có trách nhiệm bố trí cho số thí sinh đăng ký thi vào trường THPT DTNT thi theo quy định.
Lưu ý: Các đơn vị thu nhận hồ sơ dự thi phải kiểm tra đối chiếu các giấy tờ của thí sinh (Giấy khai sinh, học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, hồ sơ ưu tiên, ...) đảm bảo thống nhất ngày tháng năm sinh, họ, tên, tên đệm, tên lót, nơi sinh. Sở GDĐT không chịu trách nhiệm sửa chữa những sai sót các thông tin nói trên khi duyệt kết quả thi và cấp các loại giấy tờ có liên quan trong kỳ thi tuyển sinh cho thí sinh.
            c) Đổi nguyện vọng đăng ký dự thi:
            Thí sinh được đổi nguyện vọng đăng kí dự thi 01 lần vào ngày Sở GDĐT quy định theo lịch công tác. Cách thực hiện đổi nguyện vọng đăng ký dự thi như sau:
            - Thí sinh đến trường THPT đã đăng ký dự thi lần đầu để xin rút hồ sơ. Hiệu trưởng trường THPT ký xác nhận cho rút hồ sơ vào tờ đơn đăng ký của thí sinh;
            - Thí sinh đưa hồ sơ (đã có xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT đăng ký lần đầu) đến nạp đăng ký lần 2 tại trường THPT mà thí sinh muốn dự thi.
            - Trường THPT nơi thí sinh đến đăng ký lần 2 chỉ thu hồ sơ của thí sinh khi có xác nhận cho rút hồ sơ của Hiệu trưởng trường THPT mà thí sinh đã đăng ký dự thi lần đầu.
            d) Trách nhiệm của phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng trường THCS trong việc quản lý học sinh đăng ký dự thi:
            - Đối với phòng GDĐT: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các nhà trường THCS trong việc thực hiện cho học sinh đăng ký dự thi theo quy định; thống kê đăng ký dự thi của học sinh; đối chiếu, xác minh thông tin đăng ký dự thi của thí sinh khi có yêu cầu của Sở GDĐT. 
- Hiệu trưởng trường THCS:
+ Hướng dẫn, tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi. Thực hiện thống kê đăng ký dự thi của học sinh của trường mình, báo cáo phòng GDĐT (theo Mẫu 9). Kí xác nhận vào các loại hồ sơ đăng ký dự thi (theo quy định) của học sinh. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đăng ký của học sinh. Lưu ý: Đối với đơn đăng ký dự thi của học sinh, hiệu trường trường THCS chỉ ký 01 đơn cho 01 học sinh. Nếu học sinh làm mất hoặc hư hỏng, cần xin cấp lại đơn, hiệu trưởng phải đối chiếu nguyện vọng dự thi vào trường THPT mà học sinh ghi trong đơn với nguyện vọng học sinh ghi trong tờ thống kê đăng ký dự thi, trùng khớp nội dung thì mới kí xác nhận.
+ Không ép buộc hoặc để xảy ra tình trạng ép buộc học sinh trong việc đăng ký nguyện vọng dự thi. Việc đăng ký nguyện vọng dự thi của học sinh là hoàn toàn tự nguyện, dựa trên nguyên tắc chọn trường phù hợp với khu vực địa lý theo hướng dẫn của UBND các huyện, thị xã, thành phố và phù hợp với năng lực của học sinh.
e) Giá dịch vụ tuyển sinh: Theo quy định của UBND tỉnh (Sở GDĐT sẽ có thông báo sau).
6. Tuyển thẳng
            a) Đối tượng tuyển thẳng
            * Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT
- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (chỉ áp dụng với những học sinh chính thức đã được UBND huyện phê duyệt);
- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người;
- Học sinh khuyết tật;
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT. (Giải quốc gia chỉ tính ở các cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức hoặc liên ngành giữa Bộ GDĐT và ngành khác phối hợp tổ chức).
* Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT DTNT
+ Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người;
+ Học sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc được UBND tỉnh quy định đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT. (Giải quốc gia chỉ tính ở các cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức hoặc liên ngành giữa Bộ GDĐT và ngành khác phối hợp tổ chức).
            b) Hồ sơ tuyển thẳng
            * Đối với vào lớp 10 THPT
- Đơn xin tuyển thẳng vào lớp 10 THPT (theo mẫu của Sở GDĐT);
- Học bạ THCS (bản chính);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Hồ sơ học sinh khuyết tật (nếu là học sinh khuyết tật);
- Giấy chứng nhận học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (nếu có).
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 nạp bổ sung sau khi trường THCS xét công nhận tốt nghiệp: Học bạ THCS; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp.
* Đối với vào lớp 10 THPT DTNT
- Đơn xin tuyển thẳng vào lớp 10 THPT DTNT (theo mẫu của Sở GDĐT);
- Học bạ THCS (bản chính);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
- Bản photo công chứng sổ hộ khẩu (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc thì phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);
- Giấy chứng nhận học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (nếu có).
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 nạp bổ sung sau khi trường THCS xét công nhận tốt nghiệp: Học bạ THCS; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp.
c) Nơi nạp hồ sơ
Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nạp hồ sơ tại trường THPT nơi thí sinh muốn đăng ký xét tuyển.
d) Quyền lợi tuyển thẳng
Thí sinh tuyển thẳng không phải qua thi tuyển. Đối với những thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng nhưng vẫn đăng kí tham gia dự thi thì phải chấp nhận xét tuyển bằng điểm thi. Khi đó, coi như thí sinh từ bỏ quyền lợi được tuyển thẳng.
7. Đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên
Sở GDĐT quy định mức điểm ưu tiên cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm như sau:
            Nhóm đối tượng 1: cộng 1.5 điểm (gồm: con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”);
            Nhóm đối tượng 2: cộng 1.0 điểm (gồm: con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”);
            Nhóm đối tượng 3: cộng 0.5 điểm (gồm: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).
            Thí sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng ưu tiên thì chỉ được hưởng điểm ưu tiên ở nhóm đối tượng cao nhất.
            8. Hồ sơ dự thi
a) Thi vào lớp 10 THPT
- Đơn xin dự thi vào lớp 10 THPT (theo mẫu của Sở GDĐT);
- Thẻ dự thi (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, do trường THCS xác nhận);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền (cấp huyện) cấp (nếu có).
- Học bạ, Bằng tốt nghiệp THCS (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS);
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 nạp bổ sung sau khi trường THCS xét công nhận tốt nghiệp: Học bạ THCS; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp.
Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự thi là người đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn dự thi cấp.
b) Thi vào lớp 10 THPT DTNT
- Đơn xin dự thi vào lớp 10 THPT DTNT (theo mẫu của Sở GDĐT);
- Thẻ dự thi (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, do trường THCS xác nhận);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền (cấp huyện) cấp (nếu có);
- Bản photo công chứng sổ hộ khẩu (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc thì phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương).
- Học bạ, Bằng tốt nghiệp THCS (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS);
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 nạp bổ sung sau khi trường THCS xét công nhận tốt nghiệp: Học bạ THCS; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp. (Thí sinh phải nạp học bạ gốc cho trường THPT DTNT nơi mình đăng kí nguyện vọng 1. Trường THPT DTNT có trách nhiệm bảo quản và trả lại học bạ cho thí sinh nếu thí sinh không đậu vào trường ở nguyện vọng 1).
Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự thi là người đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn dự thi.
9. Tổ chức thi
            a) Thành lập Hội đồng thi
- Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập tại mỗi tr­­ường THPT công lập thành lập một số Hội đồng coi thi (HĐCT). Mỗi HĐCT không có quá 30 phòng thi, mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh (khoảng cách tối thiểu giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng ngang). Việc thành lập các HĐCT do Giám đốc Sở GDĐT quyết định, theo tinh thần đổi chéo để cán bộ, giáo viên không coi thi tại trường (Hội đồng coi thi) nơi mình công tác; không điều động giáo viên dạy các môn Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh làm cán bộ coi thi.
- Thành phần HĐCT  gồm:
+ Đối với HĐCT có từ 25 phòng thi trở xuống, lãnh đạo HĐ thi gồm: 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 02 thư ký; đối với HĐCT có từ 26 phòng thi trở lên, lãnh đạo HĐ thi gồm: 01 chủ tịch, 03 phó chủ tịch, 03 thư ký. Mỗi HĐCT có 01 phó chủ tịch và 01 thư ký là của trường sở tại, các lãnh đạo HĐCT còn lại là cán bộ được điều đến từ đơn vị khác.
(Chủ tịch phải là hiệu trưởng trường THPT; trường hợp hiệu trưởng vì lý do đặc biệt không tham gia HĐCT được thì phải báo cáo Giám đốc Sở GDĐT để cử phó hiệu trưởng thay. Phó chủ tịch và thư ký là phó hiệu trưởng, thư ký Hội đồng hoặc tổ trưởng chuyên môn trường THPT, trong đó thư ký HĐCT không phải là giáo viên có chuyên môn Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh).
+ Cán bộ coi thi (CBCT), cán bộ giám sát (CBGS): Trong mỗi phòng thi có 02 CBCT; từ 03 đến 04 phòng thi bố trí 01 CBGS (tùy địa hình và an ninh cụ thể của mỗi điểm thi). CBCT, CBGS là giáo viên trường THPT hoặc trường THCS (không có học sinh trong vùng tuyển sinh của HĐCT) do đơn vị phối hợp với phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố điều động;
+ Tham gia HĐCT có nhân viên phục vụ, bảo vệ, cán bộ công an và cán bộ y tế của trường sở tại (nếu nhà trường không có cán bộ y tế thì đấu mối với trạm xá địa phương để bố trí cán bộ y tế trực ở HĐCT); hiệu trưởng trường sở tại nơi đặt HĐCT  có trách nhiệm đấu mối với công an huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ tham gia HĐCT, lên phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
- Tất cả thành viên HĐCT là những người không có con, em ruột; con, em ruột của vợ hoặc chồng, người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự thi và không trong thời gian bị kỷ luật về thi.
            b) Mã của HĐCT  và cách ghép số báo danh
- Sở GDĐT quy định mã các HĐCT của các trường THPT (xem Phụ lục 2). Nếu số HĐCT  ít hơn số mã do Sở quy định thì bỏ đi những mã phía sau trong bảng mã của Sở.
- Ghép số báo danh (SBD) cho thí sinh thực hiện theo quy định sau:
+ Những HĐCT  có thí sinh dự thi vào trường THPT DTNT  thì xếp riêng số thí sinh này vào các phòng thi cuối cùng theo thứ tự chữ cái A,B,C...
+ SBD của thí sinh là một số gồm 06 chữ số, trong đó ba chữ số đầu là mã HĐCT, ba chữ số sau là thứ tự của thí sinh từ số 001đến thí sinh cuối cùng của mỗi hội đồng. Ví dụ: Trường THPT Hàm Rồng: Mã số của trường là 68, HĐCT Hàm Rồng A có mã số là 681 và có 340 thí sinh thì các SBD của HĐCT đó là: 681001, 681002, 681003, đến 681340.
            c) Tổ chức coi thi
Sở GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng về công tác coi thi.
            10. Làm phách, chấm thi
a) Làm phách
- Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập tại mỗi huyện, thị xã, thành phố từ 01 đến 02 Hội đồng (HĐ) làm phách bài thi (sẽ có thông báo sau bằng văn bản), thành phần HĐ gồm:
+ Chủ tịch: là hiệu trưởng trường THPT nơi đặt HĐ làm phách;
+ Phó chủ tịch (từ 01 đến 02 người): là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường THPT (không cùng trường với Chủ tịch);
+ Thư ký (từ 01 đến 03 người): là phó hiệu trưởng hoặc thư ký Hội đồng trường THPT;
+ Các thành viên: thư ký Hội đồng, một số tổ trưởng bộ môn, giáo viên có nghiệp vụ tốt; số lượng thành viên đảm bảo để việc làm phách hoàn thành trong 01 ngày (giáo viên dạy môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh không tham gia làm phách).
+ Tham gia HĐ làm phách có nhân viên phục vụ, bảo vệ, cán bộ công an và cán bộ y tế của trường sở tại (nếu nhà trường không có cán bộ y tế thì đấu mối với trạm xá địa phương để bố trí cán bộ y tế trực ở HĐ làm phách); hiệu trưởng trường sở tại nơi đặt HĐ làm phách có trách nhiệm đấu mối với công an huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ tham gia HĐ, lên phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho HĐ.
- Tất cả thành viên HĐ làm phách là những người không có con, em ruột; con, em ruột của vợ hoặc chồng, người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự thi và không trong thời gian bị kỷ luật về thi.
- Sở GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn làm phách bài thi riêng.
            b) Chấm thi
- Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập tại mỗi huyện, thị xã, thành phố một hoặc một số HĐ chấm thi (sẽ có thông báo sau bằng văn bản), thành phần HĐ gồm:
+ Chủ tịch: là hiệu trưởng trường THPT nơi đặt HĐ chấm;
+ Phó chủ tịch (từ 01 đến 02 người): là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THPT khác;
+ 03 thư ký: là phó hiệu trưởng hoặc thư ký Hội đồng trường THPT;
+ 03 tổ trưởng chấm: là tổ trưởng hoặc giáo viên giỏi các môn thi của trường THPT;
+ Cán bộ chấm thi: là giáo viên các môn thi của các trường THPT, có chuyên môn, nghiệp vụ tốt; số lượng cán bộ đảm bảo để hoàn thành việc chấm thi trong thời gian quy định.
+ Tham gia HĐ chấm thi có nhân viên phục vụ, bảo vệ, cán bộ công an và cán bộ y tế của trường sở tại (nếu nhà trường không có cán bộ y tế thì đấu mối với trạm xá địa phương để bố trí cán bộ y tế trực ở HĐ chấm thi); hiệu trưởng trường sở tại nơi đặt HĐ làm phách có trách nhiệm đấu mối với công an huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ tham gia HĐ, lên phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho HĐ chấm.
- Tất cả thành viên HĐ chấm thi là những người không có con, em ruột; con, em ruột của vợ hoặc chồng, người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự thi và không trong thời gian bị kỷ luật về thi.
- Sở GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn chấm thi riêng.
Lưu ý:
Hiệu trưởng trường THPT nơi đặt HĐ làm phách, chấm thi có trách nhiệm phối hợp với các trường trong HĐ làm phách và chấm thi để chọn cử phó chủ tịch, thư ký, tổ trưởng, cán bộ làm phách và cán bộ chấm thi. Đối với các trường không đặt HĐ chấm thi và HĐ làm phách bài thi, hiệu trưởng có trách nhiệm lập danh sách cử người làm phách và chấm thi đúng thành phần; gửi danh sách cho hiệu trưởng trường đặt địa điểm làm phách, chấm thi để kịp lập danh sách toàn bộ HĐ gửi về Sở GDĐT theo lịch công tác thi.
Hiệu trưởng các trường THPT có trách nhiệm quán triệt, hướng dẫn quy chế, nghiệp vụ làm phách, chấm thi cho cán bộ giáo viên của trường mình cũng như ý thức kỷ luật trong chấm thi, tuân thủ quy trình chấm hai vòng độc lập; đấu mối với Công an huyện, thị xã, thành phố về phương án bảo vệ công tác làm phách, chấm thi đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT nếu để cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế thi do không được quán triệt đầy đủ nội dung quy định. Những trường THPT thuộc các huyện miền núi: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Bá Thước, Như Xuân..., nếu xét thấy khó khăn trong việc làm phách, chấm thi thì Hiệu trưởng báo cáo bằng văn bản để Giám đốc Sở GDĐT xem xét giải quyết.
            11. Tổ chức xét tuyển
            a) Hội đồng tuyển sinh
Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập tại mỗi trường THPT công lập và trường THPT DTNT 01 Hội đồng (HĐ) tuyển sinh. HĐ có nhiệm vụ tổ chức xét tuyển đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy chế và kế hoạch được giao. Thành phần HĐ gồm:
- Chủ tịch: là hiệu trưởng trường THPT;
- Phó chủ tịch: là các phó hiệu trưởng nhà trường;
- Thư ký: là thư ký HĐ nhà trường;
- Uỷ viên: là một số tổ trưởng chuyên môn, đại diện các đoàn thể trong nhà trường.
b) Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển
- Điểm xét tuyển (ĐXT): là tổng điểm các bài thi (đã nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có).
- Nguyên tắc xét tuyển: Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường, dự thi đủ 03 môn, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào dưới 0,25 điểm và là thí sinh không trúng tuyển vào THPT chuyên Lam Sơn, THPT DTNT đã đăng ký nguyện vọng 2 xét vào học tại trường.
            c) Xét tuyển thẳng và xét tuyển
* Xét tuyển thẳng:
HĐ tuyển sinh của nhà trường họp xét tuyển thẳng và thông báo kết quả tuyển thẳng bằng văn bản cho học sinh chậm nhất vào ngày 12/7/2020. Báo cáo việc xét tuyển thẳng về Sở GDĐT theo lịch công tác thi.
* Xét tuyển:
- Đối với các trường THPT DTNT
+ HĐ tuyển sinh căn cứ vào kết quả thi của những thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường (kết quả thi do các trường THPT nơi thí sinh dự thi gửi đến), căn cứ quy chế và kế hoạch được giao để tuyển: Tuyển 50% kế hoạch đ­­ược giao đối với những thí sinh có đủ điều kiện và lấy điểm từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu; tuyển 50% kế hoạch đ­­ược giao đối với những thí sinh có đủ điều kiện, ư­­­u tiên theo vùng, miền, dân tộc.
+ Thời gian hoàn thành xét tuyển: Chậm nhất vào ngày 25 tháng 7 năm 2020.
+ Về việc tuyển 50% kế hoạch đ­­ược giao đối với những thí sinh có đủ điều kiện, ư­­­u tiên theo vùng, miền, dân tộc: Sở GDĐT yêu cầu các trường THPT DTNT lập phương án cụ thể, trong đó quy định rõ những tiêu chí xét tuyển, báo cáo bằng văn bản về Sở GDĐT qua Phòng Khảo thí và KĐCLGD trước khi tổ chức thi tuyển sinh và xét tuyển (trước ngày 16/6/2020) để Sở GDĐT phê duyệt.
- Đối với các trường THPT công lập
+ Sau khi có kết quả chấm thi, Hiệu trưởng các trường THPT photo bảng điểm để thông báo công khai cho thí sinh.
+ Căn cứ vào kết quả thi, kế hoạch được giao và quy chế tuyển sinh, HĐ tuyển sinh của trường xác định điểm chuẩn tuyển sinh. Điểm chuẩn phải được báo cáo Sở GDĐT, được công bố công khai bằng văn bản tại bảng tin nhà trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương theo quy định lịch công tác thi tuyển sinh.
+ Lập danh sách thí sinh trúng tuyển: Lấy thí sinh trúng tuyển theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao (sau khi đã trừ số thí sinh được tuyển thẳng theo Quy chế). Nếu chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh cùng có ĐXT bằng nhau thì xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau: xếp loại hạnh kiểm; xếp loại học lực; các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên; điểm trung bình năm học lớp 9; tổng điểm trung bình môn Ngữ văn và môn Toán năm học lớp 9.
Không đ­­ưa vào danh sách xét tuyển những thí sinh đã trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lam Sơn, THPT DTNT tỉnh hoặc THPT DTNT Ngọc Lặc (những thí sinh này sau khi nhập học nếu có nguyện vọng chuyển trường sẽ đ­­ược xem xét cụ thể).
+ Thời gian hoàn thành xét tuyển: Chậm nhất vào ngày 27 tháng 7 năm 2020.
* Giấy chứng nhận trúng tuyển:
Thí sinh trúng tuyển được Sở GDĐT cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021.
            II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NGOÀI CÔNG LẬP
1. Phương thức tuyển sinh:
Theo phương thức xét tuyển đối với những thí sinh đã tốt nghiệp THCS.
2. Thời gian tuyển sinh:
Hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.
III. LỊCH CÔNG TÁC THI VÀ TUYỂN SINH
Ngày Nội dung công việc
20-21/5/2020 Các đơn vị báo cáo số liệu CBGV làm nhiệm vụ coi thi vào lớp 10  (theo Mẫu 1). 
15-18/6/2020 - Từ ngày 15/6: các trường THPT công lập và trường THPT DTNT thu hồ sơ đăng ký dự thi, hồ sơ xét tuyển thẳng của thí sinh.
- 17h00 ngày 18/6: Chấm dứt việc thu hồ sơ.
- Hoàn tất việc nhập danh sách ĐKDT tại trường vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến của Sở GDĐT.
- Các đơn vị báo cáo Sở GDĐT số lượng thí sinh, phòng thi (dự kiến) của đơn vị mình (theo Mẫu 2); Danh sách HĐ tuyển sinh ( theo Mẫu 7) qua email: minhva.ktkd@thanhhoa.edu.vn trước 11 giờ ngày 19/6/2020.
19-20/6/2020 Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường THCS thống kê danh sách học sinh đăng ký dự thi, nguyện vọng xét tuyển (theo Mẫu 9); 01 bản lưu ở trường THCS, 01 bản gửi về phòng GDĐT để làm căn cứ xử lý thông tin đăng ký dự thi của thí sinh.
22-23/6/2020 Sở GDĐT xử lý lọc thí sinh ảo trên phần mềm tuyển sinh.
24-25/6/2020 - Ngày 24/6: Các trường thông báo công khai tổng số thí sinh đã đăng ký dự thi tính đến thời điểm hiện tại, số thí sinh tuyển thẳng, chỉ tiêu được tuyển trên các phương tiện thông tin của huyện, thị xã, thành phố và bảng tin của trường. Những thí sinh có nhu cầu thay đổi nguyện vọng đăng ký dự thi được rút đơn, nạp đơn khác để thay đổi nguyện vọng.
- Đến 17 giờ ngày 25/6: các trường THPT chấm dứt việc đổi nguyện vọng của thí sinh; hoàn thiện nhập dữ liệu thí sinh; kiểm dò; thống kê số thí sinh đăng ký thi, báo cáo Sở GDĐT số lượng thí sinh, phòng thi của đơn vị mình (Mẫu 2) qua email: minhva.ktkd@thanhhoa.edu.vn nếu có chệnh lệch số lượng so với báo cáo ngày 19/6/2020 từ  01 phòng thi trở lên.
26/6/2020 - Các trường THPT:
+ Tiến hành đánh SBD, xếp phòng thi, in danh sách thí sinh đăng ký dự thi;
+ Nạp tiền thu giá dịch vụ tuyển sinh THPT (theo quy định) về bộ phận Tài vụ, Sở GDĐT từ ngày 26/6-01/7/2020.
01/7/2020 - Các đơn vị nhận kế hoạch điều động coi thi Sở GDĐT. Căn cứ vào bảng điều động, các đơn vị lập danh sách CBGV tham gia coi thi (theo Mẫu 3) gửi cho các HĐ thi;
- Các trường THPT dự kiến phương án xin tăng cường giám thị từ phòng GDĐT (nếu cần bổ sung).
03-07/7/2020 - Các HĐ thi hoàn thành việc lập danh sách CBGV tham gia coi thi từ các Đoàn gửi đến (kể cả của đơn vị mình) theo Mẫu 4, nạp về Sở GDĐT qua email: minhva.ktkd@thanhhoa.edu.vn trong ngày 03/7/2020.
- Sở GDĐT thông báo nơi đặt HĐ làm phách và HĐ chấm thi trong ngày 04/7/2020; Hiệu trưởng các trường THPT nơi đặt HĐ làm phách và HĐ chấm thi có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng các trường trong HĐ làm phách và HĐ chấm thi để lập các danh sách gửi về Sở GDĐT (qua email  minhva.ktkd@thanhhoa.edu.vn) trước ngày 08/7/2020, gồm:
+ Danh sách lãnh đạo, giáo viên của toàn bộ HĐ làm phách bài thi (Mẫu 5);
+ Danh sách lãnh đạo, giáo viên của toàn bộ HĐ chấm thi (Mẫu 6).
- Sở GDĐT gửi Quyết định thành lập HĐ tuyển sinh cho các đơn vị qua email.
11-13/7/2020 - Ngày 11/7: Thí sinh nạp về các trường THPT nơi đăng ký dự thi: Học bạ THCS, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp.
- Các đơn vị họp HĐ tuyển sinh theo QĐ của Sở GDĐT để thực hiện xét hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển thẳng; báo cáo trực tiếp số lượng thí sinh, hồ sơ tuyển thẳng về Sở GDĐT (qua ông Võ Anh Minh, chuyên viên phòng KT&KĐCLGD) trong 02 ngày: 11-12/7/2020.
- Các trường THPT:  hoàn thành việc nhập các dữ liệu còn lại của thí sinh (Phần mềm sẽ khóa, không cho phép điều chỉnh các nguyện vọng xét tuyển THPT của thí sinh); báo cáo Sở GDĐT và thông báo công khai những thí sinh không đủ điều kiện dự thi (nếu có) trước 17 giờ ngày 13/7/2020.
15/7/2020 - 7 giờ 30: Họp Chủ tịch các HĐ thi, phát quyết định thành lập HĐ coi thi tại Hội trường tầng 3 nhà B, Sở GDĐT;
 - Từ 9 giờ 00: Lãnh đạo các HĐ thi nhận đề thi (đi bằng ôtô, có công an bảo vệ) tại tầng 1 nhà B Sở GDĐT
- 15h00: Họp lãnh đạo HĐ coi thi tại trường đặt HĐ thi.
16/7/2020 - 7h30: Họp toàn thể HĐ coi thi, học qui chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ làm thi; Kiểm tra hồ sơ thi, cơ sở vật chất, điều kiện làm thi của HĐ thi.
 - 14h00: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi học quy chế, nhận phòng thi.
17/7/2020 Thi theo lịch của Sở.
18/7/2020 - Sáng: Thi theo lịch của Sở.
- Chiều: từ 14 giờ, các trường THPT nộp bài thi, hồ sơ thi về phòng KT&KĐCLGD Sở; từ 16 giờ, Hiệu trưởng các trường THPT đặt HĐ làm phách nhận Quyết định HĐ làm phách, bài thi để làm phách.
19/7/2020 Từ 7h30: Họp toàn thể HĐ làm phách, tiến hành làm phách bài thi.
20/7/2020 - Từ 7h30: Chủ tịch HĐ làm phách nạp về Phòng KT và KĐCLGD, Sở GDĐT toàn bộ bài thi đã rọc phách, đầu phách; các hồ sơ của HĐ coi thi, biên bản bất thường khi làm phách (nếu có).
- Từ 13h30: Chủ tịch HĐ chấm thi nhận Quyết định HĐ chấm thi, bài thi đã rọc phách, đầu mã phách; hồ sơ coi thi và hồ sơ làm phách.
21-22/7/2020 - Từ 7h30: HĐ chấm thi học Quy chế chấm thi; lãnh đạo HĐ chấm thi tổ chức cho các tổ chấm thảo luận, thống nhất hướng dẫn chấm thi.
- Từ 13g30: Chấm thi vào lớp 10 THPT theo quy định.
23/7/2020 Từ 7 giờ 30: Hồi phách lên điểm; Chủ tịch HĐ chấm nộp về Sở GDĐT:
- Bảng ghi tên ghi điểm;
- Toàn bộ hồ sơ thi, bài thi đã chấm và hồi phách lên điểm.
24-25/7/2020 - Các trường THPT DTNT xét trúng tuyển (gồm cả thí sinh không trúng tuyển THPT chuyên Lam Sơn nhưng có đăng ký nguyện vọng 2 xét tuyển vào trường), công bố điểm chuẩn trúng tuyển (chậm nhất vào ngày 25/7).
- Gửi Báo cáo tuyển sinh (theo Mẫu 8) để Sở GDĐT tổng hợp vào địa chỉ email: minhva.ktkd@thanhhoa.edu.vn trong ngày 25/7.
26-27/7/2020 - Các trường THPT công lập còn lại xét trúng tuyển (gồm cả thí sinh không trúng tuyển THPT chuyên Lam Sơn nhưng có đăng ký nguyện vọng 2 xét tuyển vào trường), công bố điểm chuẩn trúng tuyển (chậm nhất vào ngày 27/7).
- Gửi Báo cáo tuyển sinh (theo Mẫu 8) để Sở GDĐT tổng hợp địa chỉ email: minhva.ktkd@thanhhoa.edu.vn trong ngày 27/7.
Trước 15/8/2020 - Các trường THPT công lập duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10  (có lịch cụ thể sau) .
- Hồ sơ duyệt gồm:
+ Quyết định thành lập HĐ tuyển sinh,
+ Biên bản HĐ tuyển sinh;
+ 03 bản Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT (xếp thứ tự điểm thấp dần, theo mẫu).
24-25/8/2020  Các trường THPT: Nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh.
26/8/2020 Các trường THPT nộp nạp trực tiếp về Sở GDĐT (qua ông Võ Anh Minh, chuyên viên phòng KT&KĐCLGD): đơn phúc khảo bài thi và danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo (theo Mẫu  1 và  2 – phúc khảo); Lưu ý: gửi thêm danh sách phúc khảo qua email: minhva.ktkd@thanhhoa.edu.vn.
28-31/8/2020 Làm phách, chấm phúc khảo.
01/9/2020 Xét tuyển sau phúc khảo.
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- UBND tỉnh (để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (để chỉ đạo);                                   
- Các phòng ban cơ quan Sở (để phối hợp);
- Lưu VT, KT&KĐCL.
 GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
 Phạm Thị Hằng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây