Danh sách phân lớp 10 năm học 2020-2021 trường THPT Yên Định 1

Chủ nhật - 23/08/2020 11:06
Căn cứ vào nguyện vọng đăng ký ban của học sinh; kết quả thi vào 10, kết quả học ở THCS (Thi HSG, điểm TBM) và số học sinh đăng ký ở một ban phải đủ số lượng HS theo đơn vị lớp. Trường THPT Yên Định 1 phân danh sách lớp 10 năm học 2020-2021 như sau.
Lưu ý: Lớp đã phân đảm bảo số lượng HS theo xã, điểm bình quân các lớp ngang nhau. Các HS có đơn đổi lớp cho nhau nhà trường đã cho chuyển lớp theo nguyện vọng (màu đỏ). Một số HS có đơn nhưng không có HS khác đổi thì không được giải quyết, vì phải đảm bảo sĩ số lớp.
Anh san truong cuoi nam
Anh san truong cuoi nam
STT Hoten Ngày sinh SBD ĐK Ban Lớp 10 Ban học Trường THCS
1 Trịnh Đức An 14/09/2005 561002 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
2 Đỗ Phạm Hoài An 15/08/2005 561003 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
3 Trịnh Thị Long An 07/02/2005 561005 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Tường
4 Phạm Minh An 17/12/2003 561006 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
5 Nguyễn Quốc An 13/08/2005 561007 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
6 Trịnh Quốc An 06/01/2005 561008 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tân
7 Vũ Đức Trường An 29/10/2005 561009 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Hòa
8 Trịnh Văn An 20/02/2005 561010 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Hưng
9 Đỗ Ngọc Bảo Anh 01/09/2005 561012 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
10 Vũ Châm Anh 10/08/2005 561013 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Bình
11 Lê Đức Anh 24/03/2005 561014 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
12 Trần Đức Anh 18/04/2005 561016 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
13 Vũ Hải Anh 22/01/2005 561019 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Tân
14 Nguyễn Thị Hoài Anh 26/10/2005 561020 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Tiến
15 Phan Lê Hoàng Anh 21/07/2005 561022 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
16 Vũ Thị Hương Anh 23/07/2005 561023 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Hòa
17 Bùi Kim Anh 17/03/2005 561024 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Yên Thái
18 Lê Phạm Lan Anh 18/05/2005 561026 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Thị trấn QL
19 Quách Phạm Lan Anh 15/09/2005 561027 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Tân
20 Lê Thị Lan Anh 22/08/2005 561028 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Hải
21 Trịnh Thị Lan Anh 29/11/2005 561029 HS đổi lớp A9 Cơ bản D   Định Bình
22 Lê Nam Anh 15/01/2005 561033 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
23 Hoàng Ngọc Anh 20/03/2005 561034 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
24 Lê Thị Ngọc Anh 01/10/2005 561036 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hòa
25 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/03/2005 561037 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
26 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/06/2005 561038 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Tăng
27 Trần Phương Anh 11/10/2005 561041 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Hải
28 Mai Quỳnh Anh 22/08/2005 561043 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Tăng
29 Đoàn Thị Quỳnh Anh 17/12/2005 561044 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
30 Trịnh Quỳnh Anh 10/08/2005 561045 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Tường
31 Vũ Quỳnh Anh 13/08/2005 561046 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tiến
32 Trịnh Thiên Anh 13/11/2005 561048 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
33 Bùi Lê Trâm Anh 21/08/2005 561049 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Liên
34 Nguyễn Thị Vân Anh 02/01/2005 561053 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Thành
35 Nguyễn Thị Vân Anh 10/12/2005 561054 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
36 Vũ Thị Vân Anh 03/09/2005 561055 HS đổi lớp A14 Cơ bản D   Định Hòa
37 Nguyễn Vy Anh 04/08/2005 561056 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
38 Lê Thị Hồng Ánh 17/10/2005 561057 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tăng
39 Lê Ngọc Ánh 21/03/2005 561058 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Thị trấn QL
40 Ngô Ngọc Ánh 26/11/2005 561059 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tăng
41 Nghiêm Thị Ngọc Ánh 01/07/2005 561060 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
42 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02/04/2005 561061 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tân
43 Trịnh Ngọc Ánh 18/09/2005 561062 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Yên Lạc
44 Trịnh Ngọc Ánh 10/11/2005 561063 HS đổi lớp A11 Cơ bản D   Định Long
45 Trịnh Đăng Bảo 31/07/2005 561066 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
46 Lưu Thiện Bảo 09/11/2005 561067 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Liên
47 Trịnh Thị Bình 19/04/2005 561070 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
48 Vũ Văn Cảnh 30/09/2005 561071 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tường
49 Trịnh Thị Chang 19/01/2005 561073 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Long
50 Lê Thị Ngọc Châm 03/05/2005 561074 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tăng
51 Trịnh Thị Ngọc Châm 23/03/2005 561075 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tân
52 Vũ Thị Khánh Chi 21/04/2005 561076 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tiến
53 Cao Thị Kim Chi 23/08/2005 561077 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tiến
54 Lê Đình Chiến 10/07/2005 561078 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Tường
55 Lê Minh Chiến 03/08/2005 561080 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Yên Lạc
56 Lê Vũ Nam Chiến 17/11/2005 561081 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
57 Trần Ngọc Chiến 22/10/2005 561082 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tân
58 Lê Thị Chúc 31/03/2005 561084 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Thành
59 Mai Văn Chung 06/03/2005 561085 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hưng
60 Cao Việt Chung 25/03/2005 561086 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Tiến
61 Vũ Huy Chương 22/08/2005 561087 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Hòa
62 Phùng Chí Công 24/04/2005 561088 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Bình
63 Hách Xuân Công 28/08/2005 561091 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tăng
64 Nguyễn Hùng Cường 24/09/2005 561092 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hòa
65 Nguyễn Khánh Cường 04/06/2005 561093 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Tân
66 Ngô Minh Cường 04/11/2005 561094 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hòa
67 Lê Quốc Cường 08/11/2005 561095 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tân
68 Phạm Văn Cường 30/12/2005 561096 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Hưng
69 Nguyễn Xuân Cường 17/05/2005 561097 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hải
70 Trịnh Thị Diệp 06/01/2005 561098 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Liên
71 Thiều Phương Dung 16/12/2005 561099 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Bình
72 Trịnh Thị Thanh Dung 12/05/2005 561100 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Hải
73 Nguyễn Thùy Dung 08/02/2005 561101 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Liên
74 Nguyễn Thùy Dung 25/08/2005 561102 HS đổi lớp A11 Cơ bản D   Định Hòa
75 Lê Thị Thùy Dung 13/01/2005 561103 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Hòa
76 Lê Thị Thùy Dung 02/05/2005 561104 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hòa
77 Ngô Thị Thùy Dung 01/11/2005 561105 Không ĐK A15 Cơ bản D   Thiệu Vũ
78 Nguyễn Anh Dũng 13/09/2005 561107 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
79 Nguyễn Công Dũng 12/10/2005 561108 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
80 Mỵ Duy Dũng 10/10/2005 561109 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Thiệu Ngọc
81 Trịnh Duy Dũng 09/08/2005 561110 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Thị trấn QL
82 Khương Đình Dũng 06/01/2005 561111 Cơ bản A A2 Ban tự nhiên   Định Bình
83 Nguyễn Tấn Dũng 02/10/2005 561114 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Long
84 Lê Tiến Dũng 07/03/2005 561115 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Tiến
85 Lê Tiến Dũng 14/04/2005 561116 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Thị trấn QL
86 Nguyễn Tiến Dũng 26/12/2005 561117 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hưng
87 Phạm Tiến Dũng 29/09/2005 561118 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Tân
88 Đỗ Tuấn Dũng 26/02/2005 561119 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Bình
89 Lý Văn Dũng 11/05/2005 561120 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Liên
90 Ngô Xuân Dũng 24/09/2005 561124 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
91 Lê Đình Dương 16/11/2005 561126 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Tường
92 Lê Đình Dương 24/11/2005 561127 Cơ bản A A15 Cơ bản D   Định Tường
93 Nguyễn Đình Dương 25/06/2005 561128 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Vũ
94 Đàm Đức Dương 03/02/2005 561129 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Vũ
95 Nguyễn Đức Dương 03/10/2005 561130 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
96 Lê Huy Dương 01/09/2005 561132 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tường
97 Nguyễn Thế Dương 30/08/2005 561134 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
98 Lê Thị Thùy Dương 27/12/2005 561135 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Tường
99 Khương Trùng Dương 16/12/2005 561136 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Tiến
100 Đào Tùng Dương 17/12/2005 561137 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Tiến
101 Ngô Tùng Dương 05/12/2005 561139 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hòa
102 Ngô Văn Dương 03/09/2005 561141 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Hòa
103 Trịnh Viết Dương 29/04/2005 561142 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Long
104 Lê Văn Dự 10/01/2005 561143 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
105 Vũ Đức Duy 21/10/2005 561145 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hòa
106 Trịnh Trọng Duy 28/09/2005 561146 Cơ bản A6 Cơ bản C   Định Tường
107 Vũ Văn Duy 12/12/2005 561147 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Thành
108 Trần Khánh Duyên 09/01/2005 561148 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
109 Trịnh Thị Mai Duyên 02/08/2005 561149 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
110 Mạc Đăng Đại 05/12/2005 561150 Không ĐK A5 Cơ bản A   Định Bình
111 Bùi Minh Đạt 04/02/2005 561153 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Thị trấn QL
112 Lê Quốc Đạt 08/12/2005 561155 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
113 Nguyễn Quốc Đạt 01/05/2005 561156 Cơ bản A16 Cơ bản D   Định Hưng
114 Ngô Thành Đạt 10/12/2005 561157 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Thiệu Ngọc
115 Bùi Tiến Đạt 10/06/2005 561158 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Hưng
116 Lê Tiến Đạt 19/08/2005 561160 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Vũ
117 Ngô Tiến Đạt 17/05/2004 561161 Cơ bản A6 Cơ bản C   Định Bình
118 Nguyễn Tiến Đạt 10/01/2005 561162 Cơ bản A A4 Ban tự nhiên   Thiệu Ngọc
119 Nguyễn Tiến Đạt 08/08/2005 561163 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Tiến
120 Nguyễn Trung Đạt 04/01/2005 561166 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Tiến
121 Trịnh Tuấn Đạt 14/03/2005 561167 Cơ bản A A2 Ban tự nhiên   Định Liên
122 Đào Văn Đạt 23/08/2005 561168 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
123 Lê Văn Đạt 15/01/2005 561169 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Liên
124 Trịnh Đăng Đức 01/11/2005 561175 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
125 Lê Đình Đức 04/07/2005 561176 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
126 Lê Đình Đức 08/09/2005 561177 Cơ bản A A2 Ban tự nhiên   Định Tường
127 Lê Huy Đức 17/09/2005 561178 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Thành
128 Phan Minh Đức 10/05/2005 561179 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Liên
129 Khương Văn Việt Đức 21/09/2005 561183 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Long
130 Nguyễn Ngô Hoàng Gia 06/11/2005 561184 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Hòa
131 Lê Hương Giang 05/05/2005 561185 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Tân
132 Phạm Thị Hương Giang 24/10/2005 561186 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Hải
133 Nguyễn Thị Huyền Giang 26/08/2005 561187 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Long
134 Phạm Thị Trà Giang 07/02/2005 561189 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Tiến
135 Phạm Thị Trà Giang 20/10/2005 561190 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
136 Lê Đức Hải 17/10/2005 561192 Cơ bản A A4 Ban tự nhiên   Định Tường
137 Lưu Minh Hải 12/09/2005 561193 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Yên Lạc
138 Nguyễn Ngọc Hải 12/02/2005 561194 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Tân
139 Trịnh Thị Thanh Hải 15/04/2005 561195 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Hưng
140 Vũ Văn Hải 14/03/2005 561198 Cơ bản A16 Cơ bản D   Định Tân
141 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22/10/2005 561199 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tiến
142 Trần Thị Hồng Hạnh 16/03/2005 561201 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Bình
143 Thiều Ngân Hạnh 30/12/2005 561202 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Bình
144 Vũ Thị Hạnh 20/09/2005 561204 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Tiến
145 Phạm Hồng Hà 10/01/2005 561207 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Tân
146 Nguyễn Mạnh Hà 05/05/2005 561208 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tân
147 Hoàng Ngọc Hà 23/11/2005 561209 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Thành
148 Đinh Thái Hà 30/10/2005 561210 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
149 Đinh Thị Hà 05/02/2005 561211 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Tường
150 Lê Thị Hà 19/05/2005 561213 Cơ bản A A2 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
151 Lưu Thị Hà 21/08/2005 561214 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Liên
152 Mai Thị Hà 26/03/2005 561215 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Vũ
153 Trịnh Thị Hà 24/02/2005 561217 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Tường
154 Trương Thị Hà 25/05/2005 561218 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hưng
155 Bùi Thị Thu Hà 20/01/2005 561220 Không ĐK A15 Cơ bản D   Định Hưng
156 Nguyễn Thị Thu Hà 09/07/2005 561221 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Liên
157 Trịnh Thị Thu Hà 21/05/2005 561222 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
158 Phạm Vũ Thu Hà 25/06/2005 561223 Cơ bản C A15 Cơ bản D   Định Hưng
159 Nguyễn Thị Kim Hằng 24/05/2005 561224 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Long
160 Nguyễn Minh Hằng 29/01/2005 561225 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
161 Trịnh Minh Hằng 07/02/2005 561226 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
162 Hồ Phương Hằng 01/10/2005 561227 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Long
163 Trịnh Thanh Hằng 13/08/2005 561228 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
164 Lê Thị Hằng 21/01/2005 561229 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tường
165 Lê Thị Hằng 29/09/2005 561230 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Tăng
166 Nguyễn Thị Thu Hằng 29/11/2005 561231 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Thành
167 Phạm Thị Thu Hằng 11/10/2005 561232 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
168 Vũ Thị Thu Hằng 15/11/2005 561233 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hòa
169 Trịnh Thu Hằng 09/10/2005 561234 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
170 Đào Thuý Hằng 24/12/2005 561235 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Yên Thái
171 Nguyễn Thúy Hằng 20/04/2005 561236 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Tân
172 Trịnh Thị Thúy Hằng 18/02/2005 561237 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tường
173 Vũ Thị Hậu 28/11/2005 561239 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
174 Lê Văn Hậu 04/07/2005 561240 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Thiệu Thành
175 Lê Thị Thanh Hiền 01/09/2005 561242 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
176 Hoàng Thị Hiền 23/04/2005 561243 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Thiệu Ngọc
177 Hoàng Thị Hiền 05/08/2005 561244 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Long
178 Lê Thị Hiền 13/04/2005 561245 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tăng
179 Lê Thị Hiền 24/05/2005 561246 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Thành
180 Trần Thị Hiền 01/06/2005 561247 HS đổi lớp A12 Cơ bản D   Định Bình
181 Trịnh Thị Hiền 03/08/2005 561248 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tân
182 Trịnh Hoàng Thúy Hiền 07/07/2005 561249 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
183 Nguyễn Thị Thúy Hiền 01/08/2005 561250 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Tiến
184 Trịnh Ngọc Hiệp 15/01/2005 561251 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tân
185 Trần Tiến Hiệp 10/09/2004 561252 Cơ bản A A4 Ban tự nhiên   Thiệu Thành
186 Giáp Văn Hiệp 02/12/2005 561253 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Thị trấn QL
187 Vũ Việt Hiệp 02/08/2005 561254 Không ĐK A14 Cơ bản D   Định Hòa
188 Lê Anh Hiếu 28/05/2005 561255 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Yên Lạc
189 Lê Minh Hiếu 01/02/2005 561258 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Tiến
190 Nguyễn Trung Hiếu 05/07/2005 561259 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Định Long
191 Trịnh Văn Trung Hiếu 28/08/2005 561260 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
192 Lê Văn Hiếu 20/05/2005 561261 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tân
193 Trịnh Xuân Hiếu 02/01/2005 561262 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
194 Trịnh Văn Hiểu 02/12/2005 561263 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Hải
195 Phạm Thị Lọc Hoa 20/04/2005 561264 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hòa
196 Đào Phương Hoa 03/10/2005 561265 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Yên Lạc
197 Ngô Thị Phương Hoa 25/09/2005 561266 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Hòa
198 Trịnh Thị Phương Hoa 22/07/2005 561267 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên Yên Ninh
199 Đặng Thanh Thanh Hoa 05/05/2005 561269 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Liên
200 Lê Thị Hoa 03/08/2005 561270 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Vũ
201 Nguyễn Thị Hoa 03/07/2005 561271 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Long
202 Nguyễn Thị Hoa 28/09/2005 561272 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hòa
203 Ngô Thị Hoài 02/10/2005 561273 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
204 Phạm Thu Hoài 28/04/2005 561274 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
205 Trần Thị Thu Hoài 24/08/2005 561275 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
206 Trịnh Thị Hoan 04/04/2005 561276 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Long
207 Lê Đức Hoàng 03/06/2005 561279 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tăng
208 Nguyễn Đức Hoàng 08/01/2005 561280 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tăng
209 Lê Minh Hoàng 29/06/2005 561281 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tân
210 Lê Thái Hoàng 02/11/2005 561282 Cơ bản D  A13 Cơ bản D   Định Tăng
211 Lê Văn Hoàng 05/09/2005 561283 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Liên
212 Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2005 561284 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
213 Trịnh Đình Hòa 13/09/2005 561285 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Vũ
214 Đinh Thị Hòa 14/04/2005 561286 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tường
215 Lê Thị Hòa 14/07/2005 561287 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tân
216 Lưu Thị Hòa 03/05/2005 561288 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Liên
217 Phạm Thị Hòa 28/02/2005 561289 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
218 Trịnh Thị Hòa 06/08/2005 561290 Cơ bản C A16 Cơ bản D   Định Hưng
219 Bùi Văn Hòa 02/09/2005 561291 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
220 Nguyễn Thái Học 20/08/2005 561292 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Thiệu Thành
221 Lê Thị Ánh Hồng 12/11/2005 561294 Cơ bản A1 A3 Ban tự nhiên   Định Hải
222 Phạm Thị Khánh Hồng 01/01/2005 561295 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Long
223 Nguyễn Mai Hồng 10/09/2005 561296 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Tiến
224 Trịnh Thị Minh Hồng 10/02/2005 561298 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Liên
225 Nguyễn Thị Hồng 30/09/2005 561301 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Tiến
226 Nguyễn Thị Hồng 25/12/2005 561302 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
227 Vũ Thị Hồng 21/10/2005 561303 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Tiến
228 Vũ Thị Hồng 22/11/2005 561304 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Bình
229 Lê Thu Hồng 24/06/2005 561305 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Tường
230 Lưu Thị Thu Hồng 14/10/2005 561306 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Tăng
231 Nguyễn Thị Thu Hồng 18/02/2005 561307 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
232 Đàm Thị Hợp 03/05/2005 561308 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Vũ
233 Mai Văn Hợp 02/10/2005 561309 Không ĐK A15 Cơ bản D   Định Hưng
234 Trịnh Thị Huế 28/01/2005 561310 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Liên
235 Lê Anh Kim Huệ 17/12/2005 561311 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Hải
236 Hoàng Thị Huệ 28/09/2005 561312 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tân
237 Lê Thị Huệ 27/06/2005 561314 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tường
238 Trịnh Thị Huệ 23/09/2005 561315 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
239 Nguyễn Thị Thu Huệ 25/08/2005 561317 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Tân
240 Trịnh Thị Thu Huệ 11/08/2005 561318 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
241 Nguyễn Huy Hùng 28/06/2005 561320 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Hải
242 Nguyễn Mạnh Hùng 27/06/2005 561321 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Tiến
243 Trịnh Mạnh Hùng 06/09/2005 561322 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Yên Lạc
244 Nguyễn Sinh Hùng 10/10/2005 561323 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
245 Lê Khả Chấn Hưng 01/05/2005 561327 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Lê Đình Kiên
246 Trịnh Duy Hưng 25/02/2005 561328 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Lê Đình Kiên
247 Trịnh Hoàng Hưng 10/11/2005 561329 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Yên Lạc
248 Trịnh Ngọc Hưng 10/11/2005 561330 Tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Tân
249 Hoàng Quốc Hưng 12/07/2005 561331 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Hòa
250 Ngô Tuấn Hưng 19/01/2005 561332 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hải
251 Trịnh Tuấn Hưng 21/01/2005 561333 Cơ bản A1 A1 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
252 Hứa Văn Hưng 08/10/2005 561335 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Liên
253 Trịnh Văn Hưng 01/01/2005 561336 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Tiến
254 Nguyễn Thị Lan Hương 25/05/2005 561337 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
255 Trịnh Bùi Quỳnh Hương 19/07/2005 561338 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hưng
256 Nguyễn Thị Hương 12/07/2004 561339 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Vũ
257 Phạm Thị Hương 22/09/2005 561340 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
258 Trịnh Thị Hương 19/01/2005 561341 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Long
259 Trịnh Thị Hương 18/10/2005 561342 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Long
260 Trịnh Thị Hương 06/11/2005 561343 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
261 Phạm Thủy Hương 26/07/2005 561344 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tiến
262 Lê Thị Hường 26/01/2005 561345 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tiến
263 Nguyễn Thị Hường 01/02/2005 561346 HS đổi lớp A10 Cơ bản D   Định Tiến
264 Trịnh Thị Hường 27/07/2005 561347 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Tăng
265 Đào Quang Huy 26/10/2005 561350 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Thị trấn QL
266 Đỗ Quang Huy 03/11/2005 561351 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Hưng
267 Lê Quang Huy 26/12/2005 561352 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Tân
268 Phạm Quang Huy 15/10/2005 561353 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tiến
269 Nguyễn Đàm Trường Huy 22/10/2005 561355 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
270 Lưu Vũ Huy 19/07/2005 561357 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
271 Lê Khánh Huyền 17/03/2005 561359 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
272 Lê Khánh Huyền 06/09/2005 561360 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Tường
273 Nguyễn Khánh Huyền 13/07/2005 561361 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
274 Chu Ngọc Huyền 05/03/2005 561363 Cơ bản A A1 Ban tự nhiên   Yên Lạc
275 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 18/12/2005 561364 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Hải
276 Chu Thanh Huyền 05/03/2005 561365 Cơ bản A A1 Ban tự nhiên   Yên Lạc
277 Hoàng Thanh Huyền 04/10/2005 561366 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
278 Bùi Thị Thanh Huyền 16/03/2005 561367 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
279 Lê Thị Thanh Huyền 13/11/2005 561368 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
280 Vũ Thị Thanh Huyền 29/06/2005 561369 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Bình
281 Nguyễn Thị Huyền 27/02/2005 561370 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
282 Phạm Thị Huyền 13/10/2005 561371 Cơ Bản D A16 Cơ bản D   Định Hưng
283 Trần Thị Huyền 03/12/2005 561372 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Vũ
284 Trịnh Thị Huyền 19/09/2005 561373 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Tiến
285 Vũ Thị Thu Huyền 16/05/2005 561374 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hòa
286 Trịnh Thu Huyền 06/01/2005 561375 Cơ bản D A8 Cơ bản D Yên Ninh
287 Nguyễn Thị Thúy Huyền 16/06/2005 561376 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Thị trấn QL
288 Hồ Thị Vân Huyền 14/07/2005 561377 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên Yên Ninh
289 Mai Đức Khải 29/04/2005 561379 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hưng
290 Đào Thị Bảo Khanh 20/11/2005 561380 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
291 Ngô Duy Khánh 23/11/2005 561381 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Tân
292 Lê Đức Khánh 20/05/2005 561382 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Tân
293 Trịnh Thị Kim Khánh 20/05/2005 561383 HS đổi lớp A15 Cơ bản D   Định Hưng
294 Lê Ngọc Khánh 25/03/2005 561384 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Thị trấn QL
295 Nguyễn Ngọc Khánh 12/06/2005 561385 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
296 Nguyễn Thị Khánh 08/03/2005 561386 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tiến
297 Nguyễn Văn Khánh 10/08/2005 561387 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Vũ
298 Lê Đình Khương 06/07/2005 561389 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
299 Trịnh Duy Kiên 06/09/2005 561390 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tân
300 Trần Lê Kiệt 18/01/2005 561392 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Thị trấn QL
301 Trịnh Xuân Kiệt 08/10/2005 561393 HS đổi lớp A10 Cơ bản D   Định Hòa
302 Lê Thị Lam 04/09/2005 561394 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Tường
303 Nguyễn Hà Lan 24/05/2005 561395 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
304 Ngô Thị Hoa Lan 05/01/2005 561396 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
305 Trịnh Thị Mai Lan 24/10/2005 561397 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tân
306 Vũ Mai Lan 29/05/2005 561398 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Liên
307 Phạm Thị Lan 10/06/2005 561399 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
308 Trương Thị Lan 26/02/2005 561400 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Hưng
309 Nguyễn Ngọc Lâm 18/07/2005 561401 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tân
310 Nguyễn Tùng Lâm 07/04/2005 561402 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Tăng
311 Lê Thế Vũ Lâm 22/09/2005 561403 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Tường
312 Bùi Nguyễn Hương Lê 26/11/2005 561405 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hòa
313 Trịnh Nhật Lệ 21/06/2005 561406 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Yên Lạc
314 Nguyễn Thị Phương Liên 21/08/2005 561407 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
315 Ngô Thị Liên 12/07/2005 561408 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Thiệu Ngọc
316 Nguyễn Thị Liễu 16/01/2005 561409 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Liên
317 Lê Thị Diệu Linh 02/05/2005 561410 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
318 Mai Thị Diệu Linh 08/08/2005 561411 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
319 Ngô Duy Linh 02/01/2005 561412 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
320 Trịnh Gia Linh 02/09/2005 561413 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
321 Nguyễn Hoài Linh 05/03/2005 561414 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Long
322 Bùi Khánh Linh 21/11/2005 561415 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hòa
323 Hoàng Khánh Linh 05/08/2005 561416 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tân
324 Lê Khánh Linh 16/03/2005 561417 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Liên
325 Lê Thị Khánh Linh 27/03/2005 561418 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Tường
326 Lê Thị Khánh Linh 19/12/2005 561419 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Thành
327 Trần Khánh Linh 15/02/2005 561422 Không ĐK A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
328 Trịnh Khánh Linh 16/09/2005 561423 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Tiến
329 Hà Lê Linh 11/06/2005 561424 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Thị trấn QL
330 Đỗ Ngọc Linh 08/10/2005 561425 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Thị trấn QL
331 Nguyễn Hà Ngọc Linh 07/10/2005 561426 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
332 Nguyễn Thị Ngọc Linh 02/07/2005 561429 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
333 Nguyễn Hà Phương Linh 14/09/2005 561430 Không ĐK A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
334 Nguyễn Phương Linh 02/06/2005 561431 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
335 Lê Thị Linh 08/05/2005 561432 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Thành
336 Ngô Thị Linh 20/05/2005 561433 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Tăng
337 Nguyễn Thị Linh 06/02/2005 561434 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Liên
338 Nguyễn Thùy Linh 10/10/2005 561435 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Hải
339 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/11/2005 561436 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Tiến
340 Trương Thị Trang Linh 17/11/2005 561438 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
341 Hoàng Thị Tú Linh 20/10/2005 561439 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Tăng
342 Nguyễn Xuân Linh 24/04/2005 561440 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
343 Phạm Thị Loan 21/12/2005 561443 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
344 Trương Thị Loan 05/07/2005 561444 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
345 Lê Duy Long 20/01/2005 561446 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Bình
346 Lê Đình Lộc 06/02/2005 561451 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
347 Lê Đình Lợi 09/07/2005 561453 HS đổi lớp A2 Ban tự nhiên   Định Thành
348 Trịnh Đức Lợi 26/05/2005 561454 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên Yên Ninh
349 Nguyễn Tiến Lợi 30/08/2005 561455 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Lê Đình Kiên
350 Nguyễn Phong Lưu 21/08/2005 561457 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
351 Nguyễn Bùi Khánh Ly 23/10/2005 561460 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Tăng
352 Lê Hoàng Khánh Ly 21/02/2005 561461 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Thị trấn QL
353 Lưu Thị Ly 20/09/2005 561462 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
354 Hoàng Thị Lý 15/05/2005 561463 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
355 Lê Thị Lý 27/11/2005 561464 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tiến
356 Nguyễn Thị Lý 01/05/2005 561465 Cơ bản A6 Cơ bản C   Định Bình
357 Lưu Ngọc Mai 04/05/2005 561466 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên Yên Ninh
358 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/05/2005 561468 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
359 Ngô Lê Phương Mai 19/01/2005 561469 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Hòa
360 Trịnh Phương Mai 01/04/2005 561470 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
361 Trịnh Phương Mai 04/07/2005 561471 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
362 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/11/2005 561472 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Thị trấn QL
363 Cố Thị Mai 10/10/2005 561473 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Hải
364 Phạm Thị Mai 21/12/2005 561474 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hưng
365 Nguyễn Thị Thu Mai 06/09/2004 561475 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Tân
366 Trịnh Thị Xuân Mai 01/11/2005 561476 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hưng
367 Nguyễn Đình Mạnh 25/10/2005 561479 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Yên Thái
368 Lê Đức Mạnh 05/01/2005 561481 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hải
369 Lê Hoàng Mạnh 23/05/2005 561482 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
370 Nhữ Hồng Mạnh 15/06/2005 561483 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
371 Mai Khắc Mạnh 12/12/2005 561484 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Thiệu Thành
372 Lê Tiến Mạnh 10/07/2005 561485 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
373 Đỗ Văn Mạnh 20/04/2005 561486 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Yên Lạc
374 Lê Văn Mạnh 02/05/2005 561487 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
375 Trịnh Xuân Mạnh 09/10/2005 561488 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Thị trấn QL
376 Trịnh Thị Anh Minh 28/04/2005 561489 Không ĐK A13 Cơ bản D   Định Long
377 Trịnh Anh Minh 28/01/2005 561490 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Liên
378 Đàm Duy Minh 29/08/2005 561492 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
379 Phan Đình Minh 25/08/2005 561493 Cơ bản A1 A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
380 Lê Đức Minh 19/12/2005 561494 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hòa
381 Vũ Đức Minh 01/07/2005 561495 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
382 Lê Thị Hồng Minh 07/09/2005 561497 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tân
383 Trương Thị Hồng Minh 08/11/2005 561498 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hòa
384 Hoàng Lê Minh 27/10/2005 561500 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
385 Trần Lê Minh 29/08/2005 561501 HS đổi chỗ A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
386 Trịnh Thị Minh 08/10/2005 561503 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Long
387 Trịnh Xuân Minh 06/11/2005 561506 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tăng
388 Trịnh Ngọc Hà My 20/04/2005 561507 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Tân
389 Lê Thị Hà My 28/06/2005 561508 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tân
390 Nguyễn Trà My 08/04/2005 561509 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
391 Vũ Nguyễn Trà My 28/11/2005 561510 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hòa
392 Trần Thị Trà My 16/10/2005 561511 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Thiệu Ngọc
393 Lê Thị Lê Na 02/07/2005 561512 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
394 Lê Công Nam 12/01/2005 561513 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
395 Hoàng Nam 23/05/2005 561515 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Tân
396 Trịnh Nam 16/01/2005 561517 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
397 Lê Văn Nam 12/05/2005 561518 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
398 Nguyễn Quỳnh Nga 07/11/2005 561519 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tường
399 Lê Thị Thanh Nga 01/06/2005 561520 HS đổi lớp A14 Cơ bản D   Định Hòa
400 Trịnh Thị Thanh Nga 07/06/2005 561521 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
401 Lưu Thị Nga 09/12/2005 561522 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
402 Nguyễn Thị Nga 17/05/2005 561524 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hòa
403 Trần Thị Nga 19/11/2005 561525 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Yên Lạc
404 Nguyễn Thúy Nga 20/04/2005 561527 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Tân
405 Đồng Thị Thuý Nga 01/12/2005 561528 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Hải
406 Trần Thị Tuyết Nga 30/03/2005 561529 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tân
407 Phạm Bích Ngà 30/05/2005 561530 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Tân
408 Lê Thị Bích Ngân 07/01/2005 561531 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
409 Nguyễn Phương Ngân 03/08/2005 561532 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hưng
410 Hoàng Thị Ngân 21/08/2005 561533 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Hòa
411 Nguyễn Thị Ngân 17/10/2004 561534 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Tiến
412 Lê Thị Hồng Ngọc 01/01/2005 561536 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Tường
413 Vũ Thị Hồng Ngọc 12/01/2005 561537 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
414 Trịnh Thúy Ngọc 03/02/2005 561538 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Liên
415 Lê Thị Ánh Nguyệt 20/07/2005 561541 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Tăng
416 Lê Thị Nguyệt 21/09/2005 561542 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
417 Trịnh Thị Nguyệt 28/08/2005 561543 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Liên
418 Lưu Thị Thu Nguyệt 26/11/2005 561544 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Tăng
419 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30/03/2005 561545 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Thành
420 Hoàng Đức Nhân 14/10/2005 561547 HS đổi lớp A2 Ban tự nhiên   Thiệu Ngọc
421 Vũ Đức Nhân 21/10/2005 561548 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Hòa
422 Hà Văn Nhân 19/10/2005 561549 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Vũ
423 Cao Yến Nhi 23/12/2005 561551 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Tiến
424 Lê Thị Yến Nhi 19/08/2005 561552 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Tường
425 Lê Thị Yến Nhi 07/09/2005 561553 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Tiến
426 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/10/2005 561554 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Liên
427 Thiều Thị Yến Nhi 29/10/2005 561555 Cơ bản A A16 Cơ bản D   Định Tăng
428 Lê Thị Hồng Nhung 27/09/2005 561556 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Thị trấn QL
429 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/01/2005 561557 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Thiệu Ngọc
430 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/02/2005 561558 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
431 Lê Thị Thảo Nhung 10/02/2005 561559 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Thành
432 Hồ Thị Nhung 12/08/2005 561560 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
433 Phạm Thị Nhung 05/04/2005 561562 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Long
434 Vũ Nguyễn Quỳnh Như 06/11/2005 561563 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
435 Trịnh Viết Ninh 05/05/2005 561564 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Liên
436 Nguyễn Kim Nội 25/07/2005 561565 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
437 Trịnh Thị Oai 24/01/2005 561566 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Liên
438 Phạm Thị Kiều Oanh 17/09/2005 561567 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tân
439 Nguyễn Thị Kim Oanh 05/09/2005 561568 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tân
440 Nguyễn Trịnh Kim Oanh 25/05/2005 561569 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Hưng
441 Lê Phương Oanh 03/09/2005 561570 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Liên
442 Nguyễn Thị Phương Oanh 23/02/2005 561571 Cơ bản A A4 Ban tự nhiên   Định Liên
443 Nguyễn Duy Phong 11/05/2005 561573 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Thiệu Thành
444 Nguyễn Hồng Phong 26/01/2005 561575 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hải
445 Ngô Văn Phong 10/11/2005 561576 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
446 Nguyễn Đình Phúc 03/04/2005 561577 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
447 Lê Hoàng Phúc 28/09/2005 561578 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tăng
448 Lưu Hồng Phúc 05/02/2005 561580 Cơ bản A6 Cơ bản C   Thị trấn QL
449 Đinh Thiên Phúc 08/12/2005 561581 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Thị trấn QL
450 Ngô Thiên Phúc 01/11/2005 561582 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Thiệu Ngọc
451 Nguyễn Văn Phú 18/04/2005 561587 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Tân
452 Lê Văn Phước 18/03/2005 561591 Không ĐK A13 Cơ bản D   Định Liên
453 Trịnh Đình Phương 21/01/2005 561592 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
454 Nguyễn Hà Phương 30/07/2005 561593 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tăng
455 Phạm Hà Phương 07/08/2005 561595 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hải
456 Nguyễn Lan Phương 07/10/2005 561597 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tăng
457 Phạm Ngọc Mai Phương 19/10/2005 561598 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
458 Văn Nguyễn Thảo Phương 20/11/2005 561600 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Thị trấn QL
459 Lê Thị Phương 07/04/2005 561601 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Yên Lạc
460 Lê Thị Phương 16/08/2005 561602 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Vũ
461 Lê Thị Phương 12/10/2005 561603 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Tường
462 Phạm Thị Phương 18/01/2005 561604 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Bình
463 Trần Thị Phương 28/02/2005 561605 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Liên
464 Vũ Thị Phương 02/02/2005 561606 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Hòa
465 Lê Thị Thu Phương 20/04/2005 561607 CƠ bản D A8 Cơ bản D   Định Thành
466 Nguyễn Văn Phương 02/12/2005 561608 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
467 Bùi Kim Phượng 14/02/2005 561609 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
468 Trịnh Đăng Quang 06/11/2005 561610 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
469 Ngô Hào Quang 04/02/2005 561611 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Long
470 Lê Minh Quang 02/05/2005 561612 HS đổi lớp A3 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
471 Lê Minh Quang 06/09/2005 561613 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Cao Ngọc
472 Lưu Thiện Quang 27/07/2005 561614 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Liên
473 Nguyễn Trường Quang 10/02/2005 561615 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
474 Nguyễn Văn Quang 28/12/2005 561616 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
475 Kiều Đức Quân 26/08/2005 561617 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Bình
476 Ngô Minh Quân 01/01/2005 561618 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Hòa
477 Trịnh Minh Quân 09/04/2005 561619 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Long
478 Phạm Quốc Quân 19/11/2005 561620 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Tân
479 Lưu Văn Quân 28/03/2005 561621 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tăng
480 Trịnh Bảo Quốc 19/07/2005 561622 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
481 Phạm Thị Bảo Quyên 08/12/2005 561623 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
482 Nguyễn Thị Hồng Quyên 14/12/2005 561624 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Hòa
483 Trịnh Hoàng Lệ Quyên 15/10/2005 561625 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
484 Lê Thị Quyên 07/11/2005 561626 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Thị trấn QL
485 Lê Minh Quyền 29/05/2005 561627 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
486 Phan Thị Diễm Quỳnh 18/03/2005 561630 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Liên
487 Trịnh Hà Quỳnh 01/09/2005 561631 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
488 Trịnh Mai Quỳnh 26/10/2005 561632 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tiến
489 Lê Thị Quỳnh 02/01/2005 561633 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
490 Lê Thị Quỳnh 18/10/2005 561634 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
491 Lê Thị Quỳnh 12/12/2005 561635 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Tăng
492 Nguyễn Thị Quỳnh 04/06/2005 561636 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Long
493 Trịnh Trung Quỳnh 02/10/2005 561637 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Yên Lạc
494 Phạm Ngọc Quý 08/07/2005 561638 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Vũ
495 Bùi Ẩn Sang 10/07/2005 561639 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Bình
496 Lê Văn Sang 04/11/2004 561641 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tăng
497 Lê Thị Sâm 24/10/2005 561644 Cơ bản A A4 Ban tự nhiên   Định Tăng
498 Trịnh Thị Sen 02/12/2005 561645 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Hòa
499 Mai Thị Sinh 09/05/2005 561646 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Bình
500 Nguyễn Hữu Sơn 24/01/2005 561647 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
501 Nguyễn Minh Sơn 21/11/2005 561648 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
502 Trịnh Văn Sơn 21/04/2005 561650 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Hưng
503 Trịnh Thị Cát Sương 10/10/2005 561651 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hưng
504 Nguyễn Thị Sương 08/12/2005 561652 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Long
505 Lê Phúc Tài 04/10/2005 561655 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Hòa
506 Lê Quang Tài 13/01/2005 561656 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
507 Phạm Tấn Tài 21/10/2005 561657 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Thị trấn QL
508 Hoàng Văn Tài 01/07/2005 561658 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Hòa
509 Ngô Thị Minh Tâm 21/05/2005 561660 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Thiệu Ngọc
510 Vũ Thị Minh Tâm 10/05/2005 561661 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
511 Lưu Thị Thanh Tâm 16/01/2005 561662 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Yên Lạc
512 Trần Thị Thanh Tâm 20/11/2005 561663 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Long
513 Nguyễn Thị Tâm 24/10/2005 561664 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
514 Vũ Thị Tâm 01/02/2005 561665 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Bình
515 Vũ Văn Tâm 08/12/2005 561666 Cơ bản A6 Cơ bản C   Định Hòa
516 Trịnh Hải Tân 28/09/2005 561667 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
517 Trịnh Hoàng Thái 11/07/2005 561669 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Yên Lạc
518 Lê Thị Kim Thanh 08/11/2005 561670 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Tiến
519 Lê Thị Minh Thanh 19/03/2005 561671 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tiến
520 Lê Thế Thanh 14/12/2005 561673 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
521 Trịnh Thị Thanh 10/10/2005 561675 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Tiến
522 Nguyễn Huy Thành 13/10/2005 561680 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hòa
523 Trịnh Tuấn Thành 24/01/2005 561681 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
524 Lê Văn Thành 27/03/2005 561682 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Yên Lạc
525 Lê Văn Thành 03/12/2005 561683 Cơ bản A6 Cơ bản C   Thị trấn QL
526 Ngô Văn Thành 26/05/2005 561684 Cơ bản D A5 Cơ bản A   Định Bình
527 Lê Mai Thảo 20/05/2005 561687 Cơ bản A6 Cơ bản C   Định Tân
528 Ngô Thị Phương Thảo 17/03/2005 561688 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Hòa
529 Trịnh Thị Phương Thảo 20/07/2005 561689 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
530 Trần Phương Thảo 01/06/2005 561690 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
531 Trịnh Phương Thảo 08/10/2005 561691 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Long
532 Nguyễn Thị Thanh Thảo 23/11/2005 561692 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tân
533 Phạm Thị Thanh Thảo 27/01/2005 561693 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hưng
534 Trịnh Thị Thanh Thảo 20/07/2005 561694 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
535 Lê Thị Thảo 21/06/2005 561695 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
536 Nguyễn Thị Thảo 26/08/2005 561696 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Hải
537 Trịnh Thị Thảo 14/06/2005 561697 CƠ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
538 Lê Thu Thảo 26/11/2005 561698 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tường
539 Lê Hồng Thắm 11/06/2005 561699 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
540 Lê Anh Thắng 22/08/2005 561702 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Liên
541 Lê Anh Thắng 26/09/2005 561703 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Bình
542 Lê Đình Thắng 09/07/2005 561704 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Thành
543 Lê Đức Thắng 10/01/2005 561705 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
544 Nguyễn Đức Thắng 06/02/2005 561706 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
545 Vũ Đức Thắng 01/01/2005 561708 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Bình
546 Trịnh Minh Thắng 07/07/2005 561710 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Thị trấn QL
547 Nguyễn Phùng Thắng 10/09/2005 561712 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Liên
548 Lê Văn Thắng 12/09/2005 561714 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tăng
549 Đặng Hà Thiên 19/09/2005 561716 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tăng
550 Phạm Đức Thiện 10/08/2005 561717 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Hòa
551 Bùi Quang Thiện 20/10/2005 561719 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Hưng
552 Trần Đình Thọ 13/03/2005 561721 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
553 Lê Quang Thọ 28/10/2005 561723 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Định Hòa
554 Trịnh Thị Thơm 20/02/2005 561724 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tiến
555 Đoàn Thị Kim Thu 22/09/2005 561725 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hòa
556 Lưu Thị Minh Thu 23/09/2005 561726 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Hưng
557 Lê Thị Thu 23/01/2005 561727 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Tăng
558 Lê Thị Thu 28/09/2004 561728 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
559 Trịnh Thị Thu 30/07/2005 561729 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Long
560 Trịnh Hoài Thư 20/09/2005 561731 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hòa
561 Nguyễn Thị Minh Thư 09/12/2005 561732 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Thiệu Vũ
562 Bùi Ngọc Thư 30/04/2005 561733 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Long
563 Nguyễn Thị Thư 21/04/2005 561734 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
564 Phạm Nguyệt Vân Thư 23/08/2005 561735 HS đổi lớp A1 Ban tự nhiên   Định Tân
565 Lò Hoài Thương 15/04/2005 561736 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Bình
566 Lê Thị Hoài Thương 18/12/2005 561737 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
567 Nguyễn Thị Thương 07/06/2005 561738 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Liên
568 Trịnh Thị Thương 25/12/2005 561739 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
569 Nguyễn Thanh Thùy 19/06/2005 561741 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Vũ
570 Nguyễn Thị Thanh Thùy 08/11/2005 561742 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
571 Lê Thị Thùy 04/11/2005 561743 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Tiến
572 Thiều Diệu Thúy 27/04/2005 561744 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
573 Trịnh Minh Thúy 16/12/2005 561745 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Hải
574 Hoàng Thị Thanh Thúy 28/11/2005 561747 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hòa
575 Đỗ Thị Thúy 01/09/2005 561748 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tiến
576 Lê Thị Thủy 03/01/2005 561749 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Liên
577 Lê Thị Thuỷ 17/10/2005 561750 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
578 Trương Thị Thu Thủy 04/10/2005 561752 Cơ bản A A12 Cơ bản D   Định Hải
579 Đỗ Ngọc Thuỷ Tiên 13/12/2005 561753 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Thuý Sơn
580 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/08/2005 561754 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tiến
581 Nguyễn Hữu Tiến 12/02/2005 561756 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Hòa
582 Lê Minh Tiến 01/12/2005 561757 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
583 Trịnh Văn Tiến 05/06/2005 561759 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
584 Lê Thị Tình 22/01/2005 561761 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Hưng
585 Lê Thị Tình 31/03/2005 561762 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Tường
586 Ngô Thị Tỉnh 03/12/2005 561763 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Thành
587 Lê Đức Toàn 20/05/2005 561764 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Tân
588 Nguyễn Đức Toàn 22/02/2005 561766 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Bình
589 Nguyễn Đức Toàn 02/11/2005 561767 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
590 Trịnh Khánh Toàn 06/08/2005 561769 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
591 Cao Văn Tới 25/12/2005 561772 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Tiến
592 Ngô Thị Đài Trang 10/11/2005 561774 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Hòa
593 Trịnh Thị Đoan Trang 28/04/2005 561775 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tường
594 Nguyễn Huyền Trang 28/05/2005 561776 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Yên Thái
595 Hoàng Thị Huyền Trang 21/11/2005 561778 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Long
596 Ngô Thị Huyền Trang 02/09/2005 561779 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Long
597 Trịnh Thị Huyền Trang 04/08/2005 561780 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Hưng
598 Trần Huyền Trang 01/09/2005 561782 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
599 Trịnh Huyền Trang 24/09/2005 561783 Ban tự nhiên A3 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
600 Nguyễn Kiều Trang 02/05/2005 561784 Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
601 Nguyễn Minh Trang 07/05/2005 561785 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Yên Lạc
602 Bùi Thị Minh Trang 03/12/2005 561786 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Bình
603 Lê Thị Ngọc Trang 19/04/2005 561787 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Định Bình
604 Bùi Thị Trang 10/10/2005 561789 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
605 Nguyễn Thị Trang 06/01/2005 561791 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tiến
606 Trịnh Thị Trang 16/12/2005 561792 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Hải
607 Vũ Thị Trang 01/01/2005 561793 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
608 Hoàng Thị Thu Trang 11/09/2005 561794 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
609 Lê Thị Thu Trang 29/09/2005 561795 Ban tự nhiên A2 Ban tự nhiên   Thị trấn QL
610 Hà Thuỳ Trang 18/08/2005 561797 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tường
611 Lê Thị Thùy Trang 26/09/2005 561800 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tường
612 Nguyễn Việt Trang 09/07/2005 561801 Cơ bản A13 Cơ bản D   Định Liên
613 Vũ Thị Thu Trà 25/11/2005 561802 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Tiến
614 Nguyễn Thị Bích Trâm 27/04/2005 561803 Cơ Bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
615 Trịnh Thị Ngọc Trâm 01/01/2005 561804 CƠ bản D A11 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
616 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/01/2005 561808 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
617 Phạm Thị Trúc 13/12/2005 561809 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
618 Lê Thành Trung 02/01/2005 561810 Cơ Bản A A5 Cơ bản A   Định Liên
619 Nguyễn Quang Trường 10/02/2005 561812 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
620 Hoàng Văn Trường 20/07/2005 561814 Cơ bản C A6 Cơ bản C   Định Hòa
621 Phạm Văn Trường 08/06/2005 561815 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Thành
622 Nguyễn Anh Tuấn 05/10/2005 561819 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
623 Phạm Anh Tuấn 09/09/2005 561820 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Long
624 Trịnh Anh Tuấn 10/10/2005 561821 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Thiệu Vũ
625 Nguyễn Đình Tuấn 06/05/2005 561823 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Vũ
626 Lê Minh Tuấn 14/03/2005 561825 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
627 Trịnh Ngọc Tuấn 14/08/2005 561826 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Thị trấn QL
628 Nguyễn Hữu Tùng 16/01/2005 561828 Cơ bản A A4 Ban tự nhiên   Thiệu Ngọc
629 Thiều Ngọc Tùng 25/11/2005 561829 Cơ bản D A16 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
630 Lê Văn Tùng 13/10/2005 561832 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Thiệu Ngọc
631 Nguyễn Lê Anh Tú 15/07/2005 561834 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Hòa
632 Trịnh Ngọc Tuyến 02/02/2005 561840 Ban tự nhiên A4 Ban tự nhiên   Định Tăng
633 Vũ Minh Tuyết 22/09/2005 561841 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Hưng
634 Trịnh Thị Tuyết 17/02/2005 561842 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tường
635 Trương Thanh Uyên 17/02/2005 561843 Cơ bản A A2 Ban tự nhiên   Định Hưng
636 Lê Thị Thu Uyên 25/06/2005 561844 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Tân
637 Trần Lê Văn 03/02/2005 561845 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
638 Lê Thảo Vân 20/08/2005 561847 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Liên
639 Nguyễn Thúy Vân 05/05/2005 561848 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Định Bình
640 Lê Thị Thúy Vân 28/09/2005 561849 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Thị trấn QL
641 Trịnh Đức Việt 08/06/2005 561850 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Tân
642 Bùi Đức Vinh 24/06/2005 561851 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Hưng
643 Bùi Hữu Vinh 17/12/2005 561852 Ban tự nhiên A1 Ban tự nhiên   Định Liên
644 Phạm Tuấn Vũ 04/12/2005 561856 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Bình
645 Trịnh Phạm Tuấn Vũ 28/06/2005 561857 Cơ bản D A15 Cơ bản D   Định Tiến
646 Trần Nguyễn Thảo Vy 11/07/2005 561858 Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Tường
647 Vũ Thảo Vy 28/02/2005 561859 Cơ bản A1 A4 Ban tự nhiên   Định Bình
648 Lê Thị Yến Vy 01/03/2005 561861 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Liên
649 Nguyễn Thị Yến Vy 11/06/2005 561862 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Lê Đình Kiên
650 Bùi Vũ Hà Xinh 25/08/2005 561863 Cơ bản A A3 Ban tự nhiên   Lê Đình Kiên
651 Bùi Thị Xinh 17/02/2005 561864 Cơ bản D A14 Cơ bản D   Định Hưng
652 Lê Thị Thanh Xuân 03/02/2005 561865 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Liên
653 Lê Thị Xuân 23/01/2005 561866 Cơ bản D A11 Cơ bản D   Định Bình
654 Lê Thị Xuân 01/02/2005 561867 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Liên
655 Đỗ Thị Hải Yến 15/01/2005 561868 Cơ bản A A5 Cơ bản A   Định Hải
656 Lê Thị Hải Yến 10/07/2005 561869 Cơ bản D A12 Cơ bản D   Định Hải
657 Trịnh Thị Hải Yến 24/02/2005 561870 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Tiến
658 Vũ Thị Hải Yến 15/09/2005 561871 Cơ bản D A6 Cơ bản C   Định Hòa
659 Nguyễn Trịnh Hải Yến 28/10/2005 561872 Cơ bản D A7 Cơ bản D   Định Long
660 Nguyễn Hoàng Yến 23/03/2005 561873 Cơ bản D A10 Cơ bản D   Định Bình
661 Nguyễn Thị Yến 14/09/2005 561874 Cơ bản D A4 Ban tự nhiên   Định Liên
662 Hoàng Lê Như Ý 03/06/2005 561875 Cơ bản D A6 Cơ bản C   Định Hòa
663 Lê Thiên Ý 02/03/2005 561876 Cơ bản D A9 Cơ bản D   Định Tân
664 Cao Nguyệt Ánh 15/01/2005 861240 Cơ bản D A1 Ban tự nhiên NV2 Lam Sơn
665 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2005 Khuyết tật Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Hải
668 Nguyễn Văn Hợp 09/12/2005 Khuyết tật Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Liên
669 Nguyễn Đức Anh 26/07/2005 Khuyết tật Cơ bản D A13 Cơ bản D   Định Tân
666 Lê Đức Nhân 26/11/2005 Khuyết tật Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Hòa
671 Lê Đình Bộ 17/02/2005 Khuyết tật Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Tường
670 Phạm Thị Lương 19/01/2005 Khuyết tật Cơ bản D A16 Cơ bản D   Định Tiến
667 Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/09/2005 Khuyết tật Cơ bản D A8 Cơ bản D   Định Hưng
672 Trần Mai Linh 17/10/2005 Khuyết tật Cơ bản D A8 Cơ bản D   Thị trấn QL

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 3.1 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây